BE-X-andtric

A visual representation from a young Belgian guy. What I like and dislike!
!Jasper Americanized! Cause I can’t wait another 20days! US travelings 16 Sept.-3 Oct.

!Jasper Americanized! Cause I can’t wait another 20days! US travelings 16 Sept.-3 Oct.

Free strawberry daiquiri! (Taken with Instagram at Love Boat Party @ Charlatan)

Free strawberry daiquiri! (Taken with Instagram at Love Boat Party @ Charlatan)

#force #jupiler #hop #moestikeensproberen (Taken with instagram)

#force #jupiler #hop #moestikeensproberen (Taken with instagram)

#moving #sucksBigTime

#moving #sucksBigTime

TRACK is een unieke kunstervaring in de openbare en semi-openbare ruimte in de stad Gent. Het biedt verrassende, verrijkende en onverwachte ontmoetingen met de stad, zijn geschiedenis en zijn inwoners en zet mensen ertoe aan te reflecteren over stedelijke realiteiten en de hedendaagse condition humaine in ruime zin. 44 internationale kunstenaars werden uitgenodigd om nieuw werk te creëren dat diep geworteld is in het stedelijke weefsel van Gent, maar dat de lokale context ook verbindt met thema’s die een universele relevantie hebben.

De twee curatoren, Philippe Van Cauteren en Mirjam Varadinis, namen de tijd om karakteristieke locaties te selecteren in het ruime stadscentrum van Gent. Zij nodigden kunstenaars uit die affiniteit hebben met de thematische context van die plekken. De geselecteerde kunstenaars gebruikten de plaatselijke realiteit als een vruchtbare inspiratiebron. De resultaten van hun diepgaand onderzoek zijn niet gewoon traditionele kunstwerken, maar artistieke projecten in verschillende media, die inspelen op de sociale, economische, culturele en politieke omstandigheden van de stad en de tijd waarin we leven. Hun werken roepen op tot participatie, treden op verschillende manieren in interactie met de diverse gemeenschappen en laten permanente sporen na.

TRACK is opgevat als een universum van parallelle vertellingen, gebeurtenissen, geschiedenissen en verhalen. Het bestaat uit zes clusters die een historische, culturele, architecturale en mentale doorsnede maken van Gent en van de idee van de hedendaagse stad. Elke cluster heeft zijn eigen sfeer en raakt aan een specifiek thema, zoals mobiliteit, religie, migratie, economie, taal, wetenschap en veranderingen in de stad.

TRACK nodigt het publiek uit om de tentoonstelling op verschillende manieren te verkennen. Bezoekers hoeven geen vooraf vastgelegd, rechtlijnig spoor te volgen maar zijn vrij om hun eigen, persoonlijke TRACK te kiezen doorheen de clusters en de stad. Op die manier creëert elke bezoeker een ander soort verhaal, gebaseerd op zijn of haar eigen achtergrond en de manier waarop hij of zij de tentoonstelling benadert. Deze vrije en gelaagde waarneming stemt overeen met onze geglobaliseerde wereld en het idee van meervoudige werkelijkheden die op hetzelfde moment plaatsvinden.

TRACK is een initiatief van S.M.A.K. Het zet de lijn verder van de grootschalige tentoonstellingsprojecten Chambres d’Amis (1986) en Over the Edges (2000), die hedendaagse kunst in een stedelijke context plaatsen en een directe dialoog aangaan met het publiek.

TRACK est une expérience artistique unique dans l’espace public et semi-public de la ville de Gand. Le projet propose des rencontres inattendues et enrichissantes avec la ville, son histoire et ses habitants, et incite le public à réfléchir sur certaines réalités urbaines et la condition humaine contemporaine au sens large. 44 artistes des quatre horizons ont été invités à créer une œuvre nouvelle qui puise largement dans le tissu urbain de Gand, mais relie aussi le contexte local avec des thèmes de portée universelle.

Les deux commissaires, Philippe Van Cauteren et Mirjam Varadinis, ont pris le temps de sélectionner des lieux caractéristiques du centre-ville gantois. Ils ont invité des artistes ayant des affinités avec le contexte thématique de ces lieux. Les artistes sélectionnés ont trouvé dans la réalité locale une riche source d’inspiration. Les résultats de leur plongée dans la ville ne sont donc pas des œuvres d’art au sens traditionnel du terme, mais des projets artistiques faisant appel à divers médias qui explorent les conditions sociales, économiques, culturelles et politiques de la ville et de notre époque. Leurs œuvres exhortent à la participation, entrent de diverses manières en interaction avec les communautés et laissent des traces permanentes.

TRACK est conçu comme un univers de récits, d’évènements, d’histoires parallèles. Il se décompose en six clusters procurant ensemble une coupe historique, culturelle, architecturale et mentale de Gand et du concept de ville contemporaine. Chaque cluster a sa propre ambiance et traite d’un thème spécifique : mobilité, religion, émigration, économie, langage, science, évolutions dans la ville…

TRACK invite le public à découvrir l’exposition sous divers angles. Pas d’itinéraire tracé à l’avance donc, pas de directives à suivre. Chaque visiteur se créera son propre TRACK en choisissant les clusters qui l’intéressent tout particulièrement, se tissant ainsi un récit basé sur ses propres origines et sur la manière dont il approche l’exposition. Un mode de découverte qui est de mise dans un monde globalisé et reflète l’idée que plusieurs réalités peuvent se produire au même moment.

TRACK invite chacun à visiter l’exposition et à se laisser inspirer par le potentiel visionnaire de l’art.

TRACK is a unique art experience in the public and semi public space of the city of Ghent. It offers surprising, enriching and unexpected encounters with the city, its history and its inhabitants and incites to reflect upon urban realities and the contemporary human condition in a broader sense. 44 international artists were invited to conceive new art works that are strongly rooted in the urban fabric of Ghent but link the local context with issues of global significance.

The two curators Philippe Van Cauteren and Mirjam Varadinis took the time to select exemplary locations in the wider city centre of Ghent and invited artists who have an affinity with the thematical context of those places. The selected artists used the local reality as a fertile source of inspiration and the results of their in-depth explorations are not simply traditional works of art, but artistic projects in all different medias that embrace the social, economic, cultural and political conditions of the city and the times we live in. Their works call for participation, interact with the different communities in various ways and leave permanent traces.

TRACK is conceived as a universe of parallel narrations, occurences and (hi)stories. It consists of six clusters that offer a historical, cultural, architectural and mental cross-section of Ghent and the idea of a city today. Each cluster has its own distinct atmosphere and touches upon a specific issue like mobility, religion, migration, economy, language, science and city changes.

TRACK invites the audience to explore the exhibition in various ways. Visitors do not have to follow a given linear trail but are free to choose their own personal TRACK through the clusters and the city.  Each visitor thus creates a different kind of narration, based on his or her background and the way they are approaching the exhibition. This free and multi-layered perception corresponds to our globalised world and the idea of plural realities happening at the same time.

TRACK is welcoming everybody to visit the exhibition and to be inspired by the visionary potential of art.

TRACK was initiated by the S.M.A.K. It continues the tradition established by the large-scale exhibition projects Chambres d’Amis (1986) and Over the Edges (2000), which installed contemporary art in the context of the city and entered into direct dialogue with the public.

Te huur:

Gerenoveerd beluikhuisje op 10 min wandelafstand van het centrum van Gent.(buurt Tolhuis Sluizeken)

Gelijkvloers: eetruimte, ingerichte keuken (elektrisch vuur, ingebouwde oven en frigo), badkamer met douche, toilet en lavabo
1e verdieping: woonkamer met authenthieke plankenvloer
2e verdieping (dak): slaapkamer
Gemeenschappelijke binnenplaats

Centrale verwarming op gas, recent isolatie geplaatst op achtergevel (vooral besparing in winter)
Ideale starterswoning, rustig gelegen, jonge buren

Indien interesse graag mailen omdat we beide in shiften werken en vaak telefonisch niet bereikbaar zijn.

Je kan het huisje komen bekijken op zaterdag 19 mei tussen 15 en 16u. Iedereen welkom!

Bovenop de huurprijs komt nog 15 euro gemeenschappelijke kosten (onderhoud binnenplaats, onderhoud en gebruik fietsenstalling ed…)

From a little anatomical heart, gotten from a friend as a present. To a wonderful jewel! From the heart!